Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Aktualności

Ramy ustawowe zamiast konkretów
Piątek, 27 Listopad 2015 | Przeczytany 858 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |
Wkładka listopadowa

Dobra komunikacja władz gminy z mieszkańcami to podstawowy warunek faktycznego a nie formalnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym na poziomie lokalnym. O tym jakie błędy są popełniane w tej materii przez osoby zasiadające we władzach gmin pokazuje historia, która zdarzyła się w podwarszawskich Łomiankach.

Treść całego artykułu Tutaj

 

Czy będzie innowacyjna i prosumencka?
Czwartek, 26 Listopad 2015 | Przeczytany 694 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

wpwi2015k

  
Konferencja „Wieś polska – wieś innowacyjna”
Poniedziałek, 23 Listopad 2015 | Przeczytany 709 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

  
Gdy kwoty nie starczy
Środa, 14 Październik 2015 | Przeczytany 851 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |
Okładka

„Wspólna sprawa” to nasz fundusz sołecki, a właściwie – wszelkie dobra, które dzięki niemu mogą powstać. Te dobra będzie można zobaczyć w naszej miejscowości, kiedy uda się pomyślnie wykonać zaplanowane zadanie. Pojawi się też inne dobro – zaufanie, radość porozumienia, poczucie wspólnoty. Tego dobra nie będzie widać…,ale przecież może ono będzie ważniejsze niż to, co jest widoczne?

W projekcie „Wspólna sprawa” zajmiemy się receptami na wiejskie konsultacje.Mają one sprzyjać dobremu zagospodarowaniu funduszu sołeckiego.„Wspólna sprawa” to także inspiracja do wzmacniania lokalnej wspólnoty.

Treśc publikacji Tutaj

  
Nowy wzór informacji o finansach sołectw
Piątek, 25 Wrzesień 2015 | Przeczytany 1029 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

30 września zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie ws. wzoru informacji o wysokości środków przypadających na sołectwa, przekazywanych przez wójta wojewodzie.

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 września 2015 r. pod pozycją 1389 opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot. 

Nowelizacja objęła załącznik nr 1 do rozporządzenia zawierający wzór informacji o wysokości środków przypadających danym sołectwom. MAC określa ten wzór w drodze rozporządzenia na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.

Zgodnie z przepisami wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje wojewodzie informację o wysokości przypadających danym sołectwom środków oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb).

Wojewoda, po zweryfikowaniu otrzymanej informacji, przekazuje zbiorczą informację ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w terminie do dnia 15 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tekst Rozporządzenie MAiC dostępne tutaj

Żródło: Serwis Samorządowy PAP

 

  
"Fundusz sołecki - wspólna sprawa"
Poniedziałek, 31 Sierpień 2015 | Przeczytany 1232 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

FIO MPiPS logo1 1

 

 Krajowe stowarzyszenie Sołtysów realizuje projekt, który ma na celu:

-  dobre przygotowanie wspólnot sołeckich do wypracowania procedur konsultacyjnych (Kanonu Obywatelskich Konsultacji) służących demokracji partycypacyjnej, opartych na dużym uczestnictwie lokalnej społeczności,
- rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz inwencji i kreatywności uczestników projektu.


Adresaci projektu:
- sołtysi, członkowie rad sołeckich,
- mieszkańcy wsi niezależnie od wieku i statusu społecznego,
- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wójtowie, burmistrzowie, radni, urzędnicy),
- środowiska wiejskie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, w tym liderzy grup odnowy wsi i lokalnych grup działania oraz lokalni liderzy i animatorzy, np. członkinie kół gospodyń wiejskich, lokalnych formalnych i nieformalnych organizacji, klubów itp.

Projekt stanowi wsparcie wiejskich społeczności w praktycznym doskonaleniu procedur przygotowania i wyboru inicjatyw przewidzianych do sfinansowania ze środków z funduszu sołeckiego. Projekt wzmocni kapitał społeczny poprzez zwiększenie angażowania różnych środowisk we współdecydowanie i zarządzanie funduszem sołeckim a także w sposób trwały – poprzez zachęcanie do współtworzenia planów rozwoju wsi i sposobów ułatwiających debatowanie i podejmowanie decyzji zgodnie z lokalnymi priorytetami. 

Planowane działania:
1. Opracowanie, skład, druk i dystrybucja poradnika

Główne zagadnienia przedstawione w publikacji to:
  1. Zaufanie i porozumienie w sołectwie.
  2. Wspierające i doceniające podejście w animowaniu zaangażowania.
  3. Elementy planu rozwoju sołectwa.
  4. Inwestycje w przyszłość w zgodzie z naturą i w trosce o najsłabszych.
  5. O znaczeniu i sposobach informowania mieszkańców wsi.
  6. Przez konsultacje do współdecydowania.
  7. Zebranie wiejskie – nasz wiejski parlament.
  8. Razem w działaniu – o pożytku i przykładach wspólnych poczynań. 
  9. Dumni po sukcesach, mądrzejsi po doświadczeniach – czyli ewaluacja po sołecku.

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów „proceduralnych”
Sołectwa nie mają opracowanych (ani zwyczajowo przyjętych) partycypacyjnych sposobów decydowania o przeznaczeniu funduszu sołeckiego, a projekty bywają słabo uzasadnione. Niekiedy dochodzi do gry interesów małych grup mieszkańców, którzy zgłaszają wnioski niespójne z ogólniejszą wizją, ważną dla całego sołectwa.
Opracowanie jasnej procedury wpłynie na wzrost zaufania i uporządkowania procesu współdecydowania. 
W tym celu zostanie zorganizowana i przeprowadzona seria 2 warsztatów z udziałem 15 uczestników/reprezentantów środowisk współpracujących przy planowaniu i realizacji funduszu sołeckiego, które doprowadzą do uporządkowania działań, zwłaszcza pod kątem angażowania mieszkańców w planowanie, realizację inicjatyw i prowadzenie dialogu dot. lokalnego rozwoju. Opracowane procedury zostaną przyjęte w formie „kodeksu postępowania” w danej gminie (sołectwie), będą też stanowić inspirację dla innych sołectw w kraju. Kodeks pod nazwą „Kanon Obywatelskich Konsultacji” ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania i zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz lokalnego środowiska oraz poprawić jakość lokalnego dialogu i procesu decyzyjnego.
3. Kontynuacja działań informacyjno-doradczych poprzez działający serwis informacyjny www.funduszesoleckie.eu
4. Promocja projektu m.in.: zamieszczenie artykułów promocyjnych w „Gazecie Sołeckiej" (10 artykułów) poświęconych tematyce projektu oraz relacjom z przeprowadzonych działań.

Artykuły będą zamieszczane w miesięczniku „Gazeta Sołecka”.Treść artykułów będzie powiązana z tematyką dwóch spotkań:
- zwiększenie zaangażowania mieszkańców w zarządzanie funduszem sołeckim,
- doskonaleniu procedur przygotowania i wyboru inicjatyw przewidzianych do sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego,

5. Doskonaleniu konsultacji między jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami pomocniczymi i mieszkańcami.
Objętość każdego artykułu liczyć będzie 2 strony. Znajdą się w nich materiały informacyjne, publicystyczne. Zostaną wzbogacone o zdjęcia bądź rysunki. Ich treść będzie zamieszczana na stronach serwisu www.funduszesoleckie.eu, w zakładce na stronie internetowej KSS (www.kss.org.pl) oraz na stronie miesięcznika ,,Gazeta Sołecka” (www.gazetasolecka.pl ).
Działanie to ma służyć wzmocnieniu efektywności prowadzonych działań w ramach projektu i skierowanych jest w szczególności do mieszkańców wsi, którzy chętniej korzystają z opracowań publikowanych bądź mają utrudniony dostęp do Internetu.

   
Znaczenie zebrania wiejskiego dla funduszu sołeckiego
Poniedziałek, 31 Sierpień 2015 | Przeczytany 1143 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |
Wkłdka sierpniowa

O zebraniu wiejskim w aktualnym ustroju naszego państwa mówi się czasami, że jest to relikt demokracji bezpośredniej we współczesnej Europie. Ale określenie „relikt” nie ma w tym przypadku negatywnego wydźwięku. Bo jednocześnie podkreśla się, że zebranie wiejskie w polskim sołectwie odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu sprawami lokalnymi poprzez mechanizm funduszu sołeckiego i inne narzędzia udziału społeczności lokalnych w zarządzaniu sprawami publicznymi na poziomie sołectw, a więc najbliżej mieszkańców.

Treść całego artykułu Tutaj

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 9 z 60

kultura l p

asos14 20

output 67

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

dp 2016

fs por2016

15 a 1

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy