Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Aktualności

Nowy wzór informacji o finansach sołectw
Piątek, 25 Wrzesień 2015 | Przeczytany 995 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

30 września zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie ws. wzoru informacji o wysokości środków przypadających na sołectwa, przekazywanych przez wójta wojewodzie.

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 września 2015 r. pod pozycją 1389 opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot. 

Nowelizacja objęła załącznik nr 1 do rozporządzenia zawierający wzór informacji o wysokości środków przypadających danym sołectwom. MAC określa ten wzór w drodze rozporządzenia na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.

Zgodnie z przepisami wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje wojewodzie informację o wysokości przypadających danym sołectwom środków oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb).

Wojewoda, po zweryfikowaniu otrzymanej informacji, przekazuje zbiorczą informację ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w terminie do dnia 15 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tekst Rozporządzenie MAiC dostępne tutaj

Żródło: Serwis Samorządowy PAP

 

 

"Fundusz sołecki - wspólna sprawa"
Poniedziałek, 31 Sierpień 2015 | Przeczytany 1187 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

FIO MPiPS logo1 1

 

 Krajowe stowarzyszenie Sołtysów realizuje projekt, który ma na celu:

-  dobre przygotowanie wspólnot sołeckich do wypracowania procedur konsultacyjnych (Kanonu Obywatelskich Konsultacji) służących demokracji partycypacyjnej, opartych na dużym uczestnictwie lokalnej społeczności,
- rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz inwencji i kreatywności uczestników projektu.


Adresaci projektu:
- sołtysi, członkowie rad sołeckich,
- mieszkańcy wsi niezależnie od wieku i statusu społecznego,
- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wójtowie, burmistrzowie, radni, urzędnicy),
- środowiska wiejskie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, w tym liderzy grup odnowy wsi i lokalnych grup działania oraz lokalni liderzy i animatorzy, np. członkinie kół gospodyń wiejskich, lokalnych formalnych i nieformalnych organizacji, klubów itp.

Projekt stanowi wsparcie wiejskich społeczności w praktycznym doskonaleniu procedur przygotowania i wyboru inicjatyw przewidzianych do sfinansowania ze środków z funduszu sołeckiego. Projekt wzmocni kapitał społeczny poprzez zwiększenie angażowania różnych środowisk we współdecydowanie i zarządzanie funduszem sołeckim a także w sposób trwały – poprzez zachęcanie do współtworzenia planów rozwoju wsi i sposobów ułatwiających debatowanie i podejmowanie decyzji zgodnie z lokalnymi priorytetami. 

Planowane działania:
1. Opracowanie, skład, druk i dystrybucja poradnika

Główne zagadnienia przedstawione w publikacji to:
  1. Zaufanie i porozumienie w sołectwie.
  2. Wspierające i doceniające podejście w animowaniu zaangażowania.
  3. Elementy planu rozwoju sołectwa.
  4. Inwestycje w przyszłość w zgodzie z naturą i w trosce o najsłabszych.
  5. O znaczeniu i sposobach informowania mieszkańców wsi.
  6. Przez konsultacje do współdecydowania.
  7. Zebranie wiejskie – nasz wiejski parlament.
  8. Razem w działaniu – o pożytku i przykładach wspólnych poczynań. 
  9. Dumni po sukcesach, mądrzejsi po doświadczeniach – czyli ewaluacja po sołecku.

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów „proceduralnych”
Sołectwa nie mają opracowanych (ani zwyczajowo przyjętych) partycypacyjnych sposobów decydowania o przeznaczeniu funduszu sołeckiego, a projekty bywają słabo uzasadnione. Niekiedy dochodzi do gry interesów małych grup mieszkańców, którzy zgłaszają wnioski niespójne z ogólniejszą wizją, ważną dla całego sołectwa.
Opracowanie jasnej procedury wpłynie na wzrost zaufania i uporządkowania procesu współdecydowania. 
W tym celu zostanie zorganizowana i przeprowadzona seria 2 warsztatów z udziałem 15 uczestników/reprezentantów środowisk współpracujących przy planowaniu i realizacji funduszu sołeckiego, które doprowadzą do uporządkowania działań, zwłaszcza pod kątem angażowania mieszkańców w planowanie, realizację inicjatyw i prowadzenie dialogu dot. lokalnego rozwoju. Opracowane procedury zostaną przyjęte w formie „kodeksu postępowania” w danej gminie (sołectwie), będą też stanowić inspirację dla innych sołectw w kraju. Kodeks pod nazwą „Kanon Obywatelskich Konsultacji” ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania i zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz lokalnego środowiska oraz poprawić jakość lokalnego dialogu i procesu decyzyjnego.
3. Kontynuacja działań informacyjno-doradczych poprzez działający serwis informacyjny www.funduszesoleckie.eu
4. Promocja projektu m.in.: zamieszczenie artykułów promocyjnych w „Gazecie Sołeckiej" (10 artykułów) poświęconych tematyce projektu oraz relacjom z przeprowadzonych działań.

Artykuły będą zamieszczane w miesięczniku „Gazeta Sołecka”.Treść artykułów będzie powiązana z tematyką dwóch spotkań:
- zwiększenie zaangażowania mieszkańców w zarządzanie funduszem sołeckim,
- doskonaleniu procedur przygotowania i wyboru inicjatyw przewidzianych do sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego,

5. Doskonaleniu konsultacji między jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami pomocniczymi i mieszkańcami.
Objętość każdego artykułu liczyć będzie 2 strony. Znajdą się w nich materiały informacyjne, publicystyczne. Zostaną wzbogacone o zdjęcia bądź rysunki. Ich treść będzie zamieszczana na stronach serwisu www.funduszesoleckie.eu, w zakładce na stronie internetowej KSS (www.kss.org.pl) oraz na stronie miesięcznika ,,Gazeta Sołecka” (www.gazetasolecka.pl ).
Działanie to ma służyć wzmocnieniu efektywności prowadzonych działań w ramach projektu i skierowanych jest w szczególności do mieszkańców wsi, którzy chętniej korzystają z opracowań publikowanych bądź mają utrudniony dostęp do Internetu.

   
Znaczenie zebrania wiejskiego dla funduszu sołeckiego
Poniedziałek, 31 Sierpień 2015 | Przeczytany 1095 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |
Wkłdka sierpniowa

O zebraniu wiejskim w aktualnym ustroju naszego państwa mówi się czasami, że jest to relikt demokracji bezpośredniej we współczesnej Europie. Ale określenie „relikt” nie ma w tym przypadku negatywnego wydźwięku. Bo jednocześnie podkreśla się, że zebranie wiejskie w polskim sołectwie odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu sprawami lokalnymi poprzez mechanizm funduszu sołeckiego i inne narzędzia udziału społeczności lokalnych w zarządzaniu sprawami publicznymi na poziomie sołectw, a więc najbliżej mieszkańców.

Treść całego artykułu Tutaj

  
Alternatywą – gminna ewidencja zabytków
Poniedziałek, 31 Sierpień 2015 | Przeczytany 1501 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

– Czy jest jakaś szansa na to aby stojąca w naszej wsi stara kapliczka kamienna z wnęką na ołtarzyk – według przekazu naszych dziadków – podobno pokutna, wystawiona przez zabójcę ku przestrodze, mogła zostać odrestaurowana z funduszu sołeckiego? Wykonana została z piaskowca. Znajduje się w marnym stanie, z roku na rok coraz bardziej jest przechylona. W dodatku stoi w otoczeniu dzikich zarośli, ale przy drodze gminnej i w pasie drogowym tej drogi – jak nam powiedział urzędnik gminny, po ustaleniach które zrobił w powiatowej ewidencji gruntów i budynków. Jednak w ewidencji powiatowej gruntów o kapliczce nie ma wzmianki. Mamy dobre chęci, ale jest z tym kłopot, bo pomimo, że kapliczka na pewno ma dużo więcej niż 100 lat, to nie znajduje się w wojewódzkim rejestrze zabytków, co tez zostało sprawdzone. A wójt twierdzi, że jeśli nie ma statusu zabytku, to nie można zapłacić za jej renowację z funduszu sołeckiego. Nasz ksiądz mówi, że nie jest to własność parafii, więc nie może nam pomóc. Co należy w tej sytuacji zrobić, jakie kroki prawne podjąć aby można było kapliczkę uratować? – napisał w e-mailu H. Z. sołtys sołectwa S. W. (nazwisko i dane adresowe do wiadomości redakcji). 

Od redakcji: Kapliczki pokutne były alternatywą dla kamiennych krzyży pokutnych. One z kolei w Polsce były wystawiane w Średniowieczu od XIII do XVII w, choć zdarzają się i późniejsze – datowane na połowę XIX w. Wystawiali je zabójcy w miejscu morderstwa ku przestrodze i jako wyraz pokuty za dokonane morderstwo. Można więc z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że kapliczka pokutna w waszym sołectwie to zabytek, w dodatku rzadki, bo zarejestrowanych krzyży pokutnych w Polsce jest zaledwie kilkaset. Wiele z nich zostało zniszczonych, zrabowanych, użytych do budowy różnych obiektów. Warto więc ratować te krzyże pokutne i kapliczki, które jeszcze się zachowały.

Więcej…
  
Fundusz sołecki kreuje społeczeństwo obywatelskie
Czwartek, 20 Sierpień 2015 | Przeczytany 349 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |
Wkładka listopadowa

Wyjątkowość funduszu sołeckiego polega na tym, że jest on narzędziem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym, wspierającym poczucie odpowiedzialności mieszkańców wsi za rozwój sołectwa – mówi dr Ilona Matysiak, socjolog wsi.

Treść całego artykułu Tutaj

  
Dołącz do sieci Ośrodków „Działaj Lokalnie”
Czwartek, 30 Lipiec 2015 | Przeczytany 1402 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Działaj lokalnie Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać finanse z różnorodnych źródeł na swoją działalność? Współpracujesz z różnymi partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców i przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie? Zgłoś się do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”,  w którym poszukujemy nowych kandydatów na Ośrodki Działaj Lokalnie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na wnioski do 10 września. 

Do konkursu na Ośrodki Działaj Lokalnie mogą przystąpić stowarzyszenia oraz fundacje, zainteresowane prowadzeniem lokalnych programów grantowych na obszarze od 4 do kilkunastu gmin z wyłączeniem obszarów, na których działają dotychczasowe ODL.       

Od zainteresowanych organizacji oczekujemy między innymi umiejętności pozyskiwania środków finansowych oraz doświadczenia w realizacji projektów społecznych. Ważne jest również, aby misja organizacji była zbieżna z celami Programu „Działaj Lokalnie”, dlatego też szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizacje działające na rzecz rozwoju lokalnego – zachęca koordynatorka Programu Iwona Olkowicz.

Więcej…
  
Fundusz sołecki a prawa miejskie
Czwartek, 30 Lipiec 2015 | Przeczytany 1699 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W gminie realizowany jest fundusz sołecki. Od 1 stycznia 2016 r. wydzielona obszarowo i ludnościowo część gminy (dwa sołectwa około 1700 mieszkańców) uzyska prawa miejskie.

Pytanie 1. Co z funduszem sołeckim, czy organizowane powinny być zebrania wiejskie, podejmowane uchwały i wnioski w sprawie funduszy sołeckich, bo wnioski mogą być składane do 30 września 2015 r. Pytanie 2. Co można zaproponować mieszkańcom miasta w ramach ekwiwalentu za fundusz sołecki? – zwrócił się do naszej redakcji Jan Woźniak, wójt gminy Urzędów. 

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 9 z 59

kultura l p

asos14 20

output 67

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

dp 2016

fs por2016

15 a 1

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy