Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Aktualności

Finaliści IV edycji konkursu SOŁECTW@ zostali wybrani!
Czwartek, 6 Październik 2016 | Przeczytany 1084 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |
Komisja konkursowa wyłoniła finalistów konkursu SOŁECTW@ w sieci 2016.
Jak zwykle wybraliśmy finalistów wojewódzkich. Z uwagi na brak zgłoszeń z województwa lubelskiego mamy tym razem 15-stu finalistów. W tym roku w konkursie nie kwalifikowaliśmy finalistów z poprzednich lat, mimo iż nadal trzymają bardzo wysoki poziom na tle funkcjonujących stron sołeckich.
 
Więcej…
 

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich- prezentacja raportu II etap
Wtorek, 4 Październik 2016 | Przeczytany 1101 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W dniu 28 września 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się prezentacja drugiego etapu raportu Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. 

"Monitoring rozowju obszarów wiejskich" jest najważniejszym projektem badawczym Fundacji Europejski Fundusz Rozowju Wsi Polskiej, który relizowany jest we współpracy z Instytutem Rolnictwa i Rozowju Wsi Polskiej Akademii Nauk. Jednocześnie jest to jedyny tego typu projekt w Polsce, który zasięgiem obejmuje obszary wiejskie całego kraju w podziale na gminy.Uwzględnia on kluczowe aspekty zwiazane z rozowjem społeczno-gospodarczym polskiej wsi. Wykorzystane w nim dane pozyskiwane są z kilkudziesięciu instytucji publicznych oraz pochodzą z badań ankietowych przeprowadzanych w każdej gminie.

Więcej…
  
Aktywnie w Chodaczowie
Wtorek, 4 Październik 2016 | Przeczytany 1120 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Dobrze wykorzystywany fundusz sołecki, inicjatywa lokalna czy odnowa wsi to narzędzia umożliwiające wspólnotom sołeckim aktywny rozwój w pełni akceptowany przez mieszkańców, którzy mają wówczas bezpośredni wpływ na realizację inwestycji i przedsięwzięć zaplanowanych w sołectwie. Sołectwo Chodaczów w woj. podkarpackim należy do najaktywniejszych w gminie wiejskiej Grodzisko Dolne. Duża w tym zasługa lidera - sołtysa Stanisława Wojtyny, który od blisko 30 lat przewodzi społeczności swojej wioski, liczącej pół tysiąca osób. Ale też i sami mieszkańcy Chodaczowa oraz Rada Sołecka, jak i władze gminy Grodzisko Dolne doceniają konieczność dobrych, międzysąsiedzkich i partnerskich relacji między sobą. Tylko wtedy takie narzędzia wspierające aktywność wspólnoty wiejskiej jak fundusz sołecki, inicjatywa lokalna czy odnowa wsi, są w pełni wykorzystane dla rozwoju konkretnej wioski i współpracy z wiejskimi organizacjami pozarządowymi, na przykład z Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń Wiejskich, czy stowarzyszeniem rozwoju wsi. W gminie Grodzisko Dolne taka współpraca przynosi pozytywne  rezultaty, a świadczą o tym dobre kontakty i bliskie więzi z organizacjami sołtysów nie tylko z różnych regionów kraju, lecz także z Ukrainy. To właśnie ukraińscy sołtysi są szczególnie zainteresowani naszymi rozwiązaniami, jak fundusz sołecki czy odnowa wsi. 

Więcej…
  
Impreza integracyjna dozwolona, ale inaczej nazwana
Wtorek, 4 Październik 2016 | Przeczytany 1136 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Co należy zrobić, aby uratować fundusz sołecki na bieżący rok, który mieszkańcy naszego sołectwa w ub.r. na zebraniu wiejskim postanowili przeznaczyć m.in. na przedsięwzięcie pn. organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców. W poprzednich latach kierując się wskazówkami na różnych warsztatach i szkoleniach tak właśnie formułowaliśmy te zadania. Pozwoliło to nam uzyskać kwoty np. 1 tysiąc zł na organizację Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Kobiet itp. I nie było do tego żadnych zastrzeżeń wójta. Przedsięwzięcia te nie zostały odrzucone przez wójta i zostały sfinansowane zakupy kawy, herbaty, ciastek itp. na organizację tych imprez. Ale dochodzą nas słuchy, że nowy wójt po przeczytaniu jakichś stanowisk NIK-u albo RIO doszedł do wniosku, że to są nieprawidłowe zadania. I zapowiada, że jego zgody na to, żeby „zmarnować fundusz na przyjęcia i uczty” nie będzie. Podobno chce zarządzić nowe zebrania wiejskie, żeby mieszkańcy uchwalili inne przedsięwzięcia. Co robić? Nie wiem też czy w tej sytuacji możemy w br. uchwalić przeznaczenie kwoty funduszu, którą nam wyliczy wójt na przyszły rok na organizację obchodów rocznicowych Dni Strażaka? Proszę o radę! – zwrócił się do naszej redakcji z pytaniami S. S., sołtys z podkarpackiej gminy T. (imię, nazwisko i nazwa miejscowości do wiadomości redakcji).

Od redakcji "Gazety Sołeckiej": Z funduszu sołeckiego można finansować tzw. miękkie przedsięwzięcia, do których zalicza się m.in. organizację różnych imprez z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki, edukacji publicznej, ochrony przeciwpożarowej, kampanie informacyjne z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków. Finansowanie organizacji obchodów rocznicowych, festynów sołeckich, dnia miejscowości, Dnia Dziecka, Dnia Babci, Dnia Dziadka itp. ze środków funduszu sołeckiego nie jest sprzeczne z ustawą o funduszu sołeckim ani z ustawą o samorządzie gminnym, zwłaszcza z kluczowym dla funduszy sołeckich przepisem w tej drugiej ustawie, tj. z art. 7 ust. 1. Przepis ten w dwudziestu punktach zawiera katalog zadań własnych gminy, które można finansować z f.s. A te przedsięwzięcia, które chcieliście zrealizować w br. z kwoty przypadającej na wasze sołectwo z puli funduszu sołeckiego są wymienione w katalogu owych zadań własnych gminy w pkt. 9 jako sprawy „kultury”. Są to w istocie imprezy integrujące miejscową społeczność i taki jest cel ustawy o funduszu sołeckim, aby aktywizować mieszkańców i budować wspólnotę sołecką. W obchody Dnia Babci i Dziadka zawsze angażowane jest najmłodsze pokolenie we wsi, które wypełnia i uświetnia te uroczystości recytacją wierszyków, malowaniem laurek i wręczaniem ich seniorom, występami, śpiewem, tańcem itp. Oprócz nauki szacunku dla starszych integruje to wieś poprzez współpracę międzypokoleniową i uczestnictwo w organizacji wspólnych przedsięwzięć. Zakup słodyczy, kawy i herbaty na organizację tych przedsięwzięć jest jak najbardziej dozwolony. Niedozwolony byłby tylko zakup alkoholu, gdyż sprzeczny byłby z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wójt miałby więc podstawę do zakwestionowania wyboru ww. przedsięwzięcia przez zebranie wiejskie waszego sołectwa, gdyby na jego organizację ze środków funduszu sołeckiego został zakupiony alkohol. Ale z taką sytuacją nie mamy do czynienia. 

Więcej…
  
Fundusz sołecki a użytkowanie wieczyste
Poniedziałek, 3 Październik 2016 | Przeczytany 1079 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Sołectwo wsi S. we wniosku o fundusz sołecki na rok 2016 zaplanowało realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia placu zabaw przy osiedlu w miejscowości S.”. Wymienione wyposażenie miałoby być usytuowane na terenie, którego właścicielem jest gmina, ale teren został oddany w użytkowanie wieczyste właścicielom mieszkań zlokalizowanych na przedmiotowym gruncie. Cała Wspólnota stanowi kilkadziesiąt mieszkań, z czego 6 jest własnością gminy. Czy możliwa jest realizacja w/w zadania? 

Redakcja „Gazety Sołeckiej” odpowiada: Tak, bo gmina ma prawo własności do tej nieruchomości gruntowej. A zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy gospodarki nieruchomościami, do których gmina ma tytuł własności. Co prawda prawo użytkowanie wieczyste jest obok prawa własności zaliczane do tzw. twardych praw rzeczowych (użytkownik wieczysty ma prawa zbliżone do praw właściciela). Jednak zawarcie umów wieczystych nie odebrało prawa własności waszej gminie do owej nieruchomości gruntowej. W tym przypadku mamy do czynienia z tzw. nieruchomością budynkową, kiedy własność lokali jest odrębna od własności gruntu. Jest to odstępstwo od reguły w prawie stanowiącej, że własność gruntu jest związana z własnością budynku na niej stojącego. Fakt, że gmina jest właścicielem tylko kilku na kilkadziesiąt mieszkań w budynku nie przesądza o własności gruntu. Gmina bowiem nie traci prawa do własności gruntu. Użytkowanie wieczyste jest uregulowane w 46 § 1 oraz art. 235 § 1 Kodeksu cywilnego. 

  
Fundusz sołecki a koszty eksploatacyjne
Poniedziałek, 3 Październik 2016 | Przeczytany 987 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W naszej gminie fundusz sołecki funkcjonuje od początku jego istnienia. Na przestrzeni ostatnich lat wykonano w sołectwach wiele placów zabaw, powstają też siłownie terenowe. Realizacja tego typu przedsięwzięć rodzi w kolejnych latach koszty utrzymania urządzeń. Czy koszty utrzymania urządzeń, ich przeglądy dokonywane przez osoby uprawnione i wydatki typu dowiezienie piachu na plac zabaw, czy zakup paliwa do kosiarek można finansować z funduszu sołeckiego?

 Redakcja "Gazety Sołeckiej" odpowiada: Wymienione przedsięwzięcia mieszczą się w zadaniach własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jako gospodarka nieruchomościami (gminnymi). Jeśli więc mieszkańcy sami chcą przeznaczyć przypadającą sołectwu kwotę z funduszu na takie wydatki – mają prawo wskazać je we wniosku. Jednak gmina nie ma prawa sołectwom ich narzucać, zwłaszcza nie ma prawa narzucać wydatków nieokreślonych, sformułowanych np.: „na utrzymanie świetlicy” albo „na utrzymanie placu zabaw”. 

 

  
Wydatki na remizę strażacką w innym sołectwie
Poniedziałek, 3 Październik 2016 | Przeczytany 829 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W jednym z sołectw na terenie naszej gminy działa Ochotnicza Straż Pożarna, której członkami są mieszkańcy kilku sołectw. Czy sołectwo, którego mieszkańcy są członkami Ochotniczej Straży Pożarnej, posiadającej remizę w sąsiedniej miejscowości, może przekazać pieniądze z funduszu sołeckiego na wydatki związane z tą remizą strażacką? 

Redakcja  "Gazety Sołeckiej" odpowiada: Nie ma tu znaczenia to, że remiza znajduje się w sąsiednim sołectwie, tylko istotne jest czy OSP zasięgiem swego działania przeciwpożarowego obejmuje wasze sołectwo. Jednak są dwa warunki – nie mogą to być nieokreślone wydatki związane z tą remizą ani wydatki, które nie mieszczą się w ochronie przeciwpożarowej. Nie można więc  przekazać kwoty z funduszu sołeckiego na obchody jakiejś rocznicy OSP, albo na zakup firanek do świetlicy wiejskiej znajdującej się w remizie. Można z funduszu finansować tylko i wyłącznie wydatki na konkretne przedsięwzięcie albo konkretne przedsięwzięcia wynikające z ochrony przeciwpożarowej, takie np. jak zakup części zamiennych do wozu gaśniczego albo zakup sprzętu przeciwpożarowego, bądź umundurowanie dla drużyny OSP albo na remont garażu w remizie, w którym znajduje się wóz strażacki.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 11 z 67

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy