Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Aktualności

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego poświęcone funkcjonowaniu funduszu sołeckiego
Piątek, 29 Kwiecień 2016 | Przeczytany 1838 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Informacja o posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na temat funkcjonowania funduszu sołeckiego i wysokości zwrotu w 2017 r. z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
W dniu 27 kwietnia 2016 r. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania w 2015 r. ustawy z dnia 21 lutego 2015 r. o funduszu sołeckim.

Więcej…
 

Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa"
Środa, 20 Kwiecień 2016 | Przeczytany 3686 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy,

serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w IV edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, organizowanego na terenie województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. 

Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych w  w ramach funduszu sołeckiego oraz identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Pragniemy docenić tych, którzy są aktywni, mają pomysły i chcą się nimi dzielić. Na bazie dobrych przykładów można pobudzać działania innych, bo w każdym regionie Polski pojawiają się ludzie, którzy chcą włączyć się w kreowanie na wsi społeczeństwa obywatelskiego.

Konkurs obejmuje dwie kategorie: najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego i najaktywniejszy mieszkaniec wsi.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego w biurze Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8,   62-500 Konin.

Ostateczny termin przyjęcia formularzy upływa w dniu 27 maja 2016 r. 

Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin konkursu wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są na stronach internetowych: www.funduszesoleckie.eu, www.kss.org.pl, www.wielkopolskie.ksow.pl.

WAŻNE: łączny udział z środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 50%.

Więcej…
  
Jakie wydatki są przeciwpożarowe?
Wtorek, 19 Kwiecień 2016 | Przeczytany 1543 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

 – Jakie wydatki z funduszu sołeckiego można sfinansować dla OSP, która zasięgiem swojego działania obejmuje obszar naszego sołectwa? Na zebraniu wiejskim w marcu sołtys powiedział, że fundusz można przeznaczyć tylko na zakup sprzętu przeciwpożarowego i gmina powinna go potem przekazać OSP, bo to nie będzie budziło zastrzeżeń jako zadanie z ochrony przeciwpożarowej. Doszło do kłótni, bo dwóch członków rady sołeckiej – strażaków mówiło, że zadanie to brzmi nie „zakup sprzętu”, ale „koszty wyposażenia OSP”, co według nich oznacza, że gmina nie musi sama sprzętu kupować. Tylko może przekazać określoną kwotę OSP na jego zakup. Mówili też, że można sfinansować więcej zadań, np. umundurowanie dla strażaków, ale więcej nie potrafili wymienić. Na spotkaniu był radny i pracownik samorządowy ds. kontaktów z sołectwami, ale oni też nie za bardzo wiedzieli jakie to mogą być zadania. Proszę o wyjaśnienie co możemy sfinansować dla OSP. Jeślibyśmy się zdecydowali np. na zakup  sprzętu dla OSP, to czy przekazać go jednostce czy użyczyć? Jak to zrobić, żeby Regionalna Izba Obrachunkowa nie uchyliła decyzji gminy ws. tych wydatków? – pyta członek rady sołeckiej sołectwa W. w gminie R. (prawdziwe dane – do wiad. redakcji).

Więcej…
  
Kto przekroczył zawity termin?
Wtorek, 19 Kwiecień 2016 | Przeczytany 863 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

 

W dniu 11 września 2015 r. zebranie wiejskie sołectwa Czarnów w gm. Konstancin-Jeziorna uchwaliło wniosek, w którym wskazało do realizacji z funduszu sołeckiego pięć przedsięwzięć w 2016 r. za przypadającą mu kwotę ok. 46 tys. zł. Mieszkańcy te pieniądze postanowili przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców, na kupno drewutni, która miała stanąć na palcu zabaw we wsi, a także materiałów budowlanych do remontu paleniska w altanie oraz dwóch kamer do monitoringu i 400 kart magnetycznych do otwierania furtek w ogrodzeniu tegoż placu. Sołtyska Małgorzata Wojakowska-Żeglińska przekazała wniosek wraz z uzasadnieniem, uchwałą zebrania wiejskiego, listą obecności i protokołem z zebrania burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi w dniu 30 września 2015 r. W dniu 4 października dowiedziała się nieoficjalnie, że burmistrz powołał komisję, która szykuje tekst opinii zawierającej uzasadnienie odrzucenia wniosku i zmieniła już trzy razy podstawę prawną tegoż uzasadnienia. Informację o planowanym odrzuceniu wniosku potwierdził w rozmowie z nią wiceburmistrz Ryszard Machałek, któremu burmistrz powierzył kierowanie ową komisją. Następnego dnia sołtyska rzuciła na biurko burmistrzowi odznakę sołtysa i złożyła na piśmie rezygnację z funkcji, którą pełniła 17 lat. 3 tygodnie później na zebraniu wiejskim zwołanym przez burmistrza w celu wyboru nowego sołtysa zgłoszono tylko jedną kandydaturę... Małgorzaty Wojakowskiej-Żeglińskiej. Mieszkańcy bowiem uprosili ją, by zgodziła się kandydować ponownie, mimo wcześniej złożonej rezygnacji, argumentując, że nie wyobrażają sobie innej osoby na jej miejscu. I sołtysem znowu została wybrana.

Więcej…
  
Co znaczy „z inicjatywy mieszkańców?”
Wtorek, 15 Marzec 2016 | Przeczytany 1048 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Była sołtyska podwarszawskiego sołectwa C. w korespondencji do naszej redakcji opisała nieprawidłową – jej zdaniem – procedurę przyjmowania przez obecnego sołtysa i poddawania pod głosowanie na zebraniu wiejskim w ub. r. propozycji przedsięwzięć do zrealizowania i sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego w bieżącym 2016 r. budżetowym. A mianowicie jej zadaniem sołtys nie miał prawa nie poddać pod głosowanie propozycji przedsięwzięć, które wcześniej złożyła ona sama i jej siostra sołtysowi. Zamiast tego sam zgłosił on i poddał pod głosowanie swoją, całkiem inną, propozycję. Była sołtyska uważa, że obecny sołtys nie miał prawa tak postąpić, bo jej zdaniem jej wniosek był „wnioskiem mieszkańców”.

Od redakcji: Kwestię, którą poruszyła Czytelniczka reguluje przepis art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, poz. 301. Przepis ten jest następujący: „Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy rady sołeckiej lub co najmniej 15. pełnoletnich mieszkańców sołectwa”. Wbrew temu co sądzi nasza Czytelniczka złożenie przez nią i jej siostrę propozycji przedsięwzięć do sfinansowania z funduszu sołeckiego w obecnym 2016 roku budżetowym z punktu widzenia formalnego, tj. ww. przepisu art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim, nie jest „inicjatywą mieszkańców”. Inicjatywą mieszkańców byłaby ta propozycja, gdyby została przedłożona na zebraniu wiejskim przez co najmniej 15. pełnoletnich mieszkańców sołectwa lub przedłożona przez jedną lub dwie osoby, ale podpisana przez co najmniej 15 osób.

Więcej…
  
XV Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich
Wtorek, 15 Marzec 2016 | Przeczytany 729 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

nsd

  
Okres wyodrębienia funduszu sołeckiego
Poniedziałek, 14 Marzec 2016 | Przeczytany 746 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Rada gminy podejmując uchwałę o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków funduszu sołeckiego nie może ograniczyć tego wyodrębnienia wyłącznie do jednego roku. Zgodnie bowiem z ustawą o funduszu sołeckim uchwała taka ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta – wynika z wyroku WSA w Olsztynie.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku. Postanowiono, że wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok. Jednak Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdziło nieważność uchwały. W uzasadnieniu organ odwołał się do treści art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim stanowiącego, iż rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Wskazał też na ust. 3 tego artykułu, zgodnie z którym, uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. Rada gminy nie mogła ograniczyć wyodrębnienia wyłącznie do 2016 r. Zgodnie bowiem z ustawą o funduszu sołeckim uchwała taka ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. Gmina złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który stwierdził, że stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę. Zgodnie zaś z treścią ust. 3 tego artykułu, uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po danym roku. Sąd podzielił stanowisko organu nadzoru, że podejmując uchwałę gmina nie mogła ograniczyć tego wyodrębnienia wyłącznie do 2016 r., skoro musi mieć ono zastosowanie do kolejnych lat następujących po roku, w którym uchwała została podjęta. Wyrażając zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy jedynie w roku 2016, rada gminy przekroczyła swoje kompetencje wynikające z treści cyt. wyżej art. 2 ust. 3 ustawy. W świetle powołanych wyżej uregulowań ustawy o funduszu sołeckim, ograniczenie zastosowania tej uchwały jedynie do roku budżetowego 2016 r., było nieuzasadnione. Jeżeli intencją takiego zapisu rzeczywiście nie było ograniczanie funkcjonowania funduszu sołeckiego wyłącznie do 2016 r., to wskazywanie tego roku w podjętej w 2015r. uchwale o wyodrębnieniu funduszu było zbędne. Z tych przyczyn sąd uznał, iż zarzuty skargi, w tym argumentacja co do zasadności stwierdzenia przez RIO nieważności opisanej wyżej uchwały nie zasługują na uwzględnienie. 

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 24.09.2015 roku sygn. akt I SA/Ol 414/15.

 

 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 11 z 64

kultura l p

asos14 20

a laureaci 5 edycji

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy