Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
INFORMACJE O PROJEKCIE „ROZSMAKOWANI W KULTURZE”
Środa, 22 Marzec 2017 | Przeczytany 552 razy | Eksportuj do PDF |

 

asos logo ai-01

Zleceniodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej, Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.

Gminy objęte projektem: Kawęczyn, Rzgów.

Uczestnicy bezpośredni: osoby  w wieku 60+, w sumie 40 osób.

Cel projektu:

Kształcenie potrzeb i zainteresowań kulturalnych osób w wieku 60+ poprzez stworzenie możliwości różnorodnych w treści i formie doświadczeń i kontaktów z kulturą (głównie edukacyjnych i artystycznych), ale także dostarczanie wzorów takich kontaktów podejmowanych przez konkretne osoby i środowiska.

Działania:

Organizacja i przeprowadzenie cyklu 2 warsztatów integracyjno-rozwojowych po 5 godz. lekcyjnych

 (do 31 maja 2017 r.)
   
Zajęcia mają na celu wymianę pomysłów, rozwijanie umiejętności improwizacji, budowanie więzi, odkrywanie potencjałów.  Mają przyczynić się do stworzenia bezpiecznej przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczenia, wzajemnego poznawania się, współdziałania i twórczej ekspresji. Uczestnicy posiądą nowe umiejętności pracy w grupie, która umożliwia otwarcie na drugiego człowieka, swobodne wyrażanie swoich myśli, uczuć, prezentacji postaw i przekonań. Na ich bazie stworzone zostaną ramy do owocnego przeprowadzenia kolejnych zajęć.

Organizacja i przeprowadzenie cyklu 8  warsztatów wokalnych po 3 godz. dydaktyczne

(do 30 listopada 2017 r.)
   
Dzięki warsztatom osoby starsze będą mogły się zjednoczyć poprzez śpiew, pokażą swoje możliwości i umiejętności wokalne. Następnie zespół ułoży tekst piosenki lokalnej, której podkład muzyczny zostanie zaadoptowany przy wsparciu trenera/kompozytora. Premierowy występ senioralnego zespołu wokalnego odbędzie się podczas Festiwalu Lokalnej Kultury.
W trakcie zajęć seniorzy odszukają również stare zapomniane pieśni, nadadzą im nowoczesności a następnie spiszą je, dzięki czemu powstanie opracowany śpiewnik (wzbogacony o dokumentację zdjęciową z zrealizowanych działań projektowych), rozpowszechniony wśród społeczności lokalnej, m.in.: uczestników Festiwalu Kultury Lokalnej.  Uczestnicy warsztatów utworzą lokalny zespół, który będzie rozwijać swoje pasje wokalne po zakończeniu projektu a tym samym wzbogaci lokalną ofertę kulturalną.

Organizacja 4 zajęć z rękodziełem artystycznym po 3 godz. dydaktyczne

(do 30 listopada 2017 r.)
   
Podczas zajęć uczestnicy będą integrować się poprzez sztukę. Tematyka spotkań będzie dostosowana do potrzeb, zainteresowań i możliwości manualnych seniorów. Na zajęciach uczestnicy zapoznają się i nauczą różnych form sztuki tradycyjnej i nowoczesnej (np. papierowikliny, masa solna itp.). Zdobyte umiejętności przez uczestników będą mogły zostać zagospodarowane przez lokalne ośrodki kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe.

Organizacja wyjazdowych spotkań z kulturą „Rozsmakowani w kulturze” oraz wyjazdu studyjnego„Podróże z Panem Tadeuszem”

Więcej na www.podrozezpanemtadeuszem.pl

(do 15 grudnia 2017 r.)       
 
Działanie obejmuje organizację wyjazdów kulturalnych dla seniorów m.in.: do kina, teatru, opery, operetki, muzeów i innych placówek kulturalnych. Zostanie również zorganizowany wyjazd studyjny, w gościnne strony powiatu kościańskiego „Podróże z Panem Tadeuszem”, którego główną ideą jest aktywne odkrywanie historii, poznawanie literatury i tradycji regionu oraz niecodzienne wykorzystanie produktu turystycznego (łącznie  3 wyjazdy do instytucji kulturalnych + 1 wyjazd studyjny „Podróże z Panem Tadeuszem”).

Organizacja spotkań z lokalną kulturą „Z kulturą za Pan Brat”

2 spotkania po 3 godziny

(do 15 grudnia 2017 r.)
   
Celem spotkań jest umożliwienie uczestnikom możliwości obcowania z kulturą, zapoznanie się dorobkiem/repertuarem artystycznym lokalnych artystów, twórców ludowych, miejscowych rękodzielników. Swój dorobek będą reprezentować przedstawiciele różnych grup wiekowych (indywidualnie bądź zespołowo): dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Zaproszeni artyści będą „zarażać” swoją pasją, motywować do rozwijania zainteresowań, owocnego wykorzystywania posiadanego potencjału. Elementem wzbogacającym przedsięwzięcie będzie również dokonanie „wymiany” artystycznej czyli zaprezentowanie twórczości artystów i twórców zamieszkujących na terenie gminy Kawęczyn, w powiecie tureckim biorącej również udział w projekcie.

Organizacja rajdu rowerowego „Z kulturą mi po drodze”

(do 20 listopada 2017 r.)
   
Celem wyprawy  jest popularyzacja turystyki rowerowej, integracja seniorów z pozostałymi członkami lokalnej wspólnoty. Seniorzy zaproszą do udziału w wyprawach rowerowych społeczność lokalną (w tym młodzież i dzieci) nie uczestniczącą w projekcie. Rajdy zostaną zorganizowane do miejsc o znaczeniu historycznym/przyrodniczym/kulturowym. Wycieczki poprowadzą przez przewodnicy, posiadający wiedzę o tym terenie. W trakcie wspólnych wypraw osoby starsze będą opowiadać o dawnej kulturze, sztuce, życiu i historii regionu.

Organizacja Festiwalu Kultury Lokalnej

(do 15 grudnia 2017 r.)
   

Wydarzenie będzie miało charakter lokalny. To uwiecznienie kilkumiesięcznej pracy grupy senioralnej. Podczas tej imprezy kulturalnej seniorzy zaprezentują wszystkie wytwory sztuki wykonane w trakcie projektu. Na wystawach prezentowane będą rękodzieła artystyczne powstałe na warsztatach oraz zdjęcia i reportaż filmowy stanowiące fotograficzną i filmową relację (wspomnienia) z kilkumiesięcznych działań danej grupy senioralnej. Punkt kulminacyjny stanowić będzie występ senioralnego zespołu wokalnego, który zaprezentuje piosenkę lokalną oraz dawne i unowocześnione tradycyjne pieśni zamieszczone w opracowanym śpiewniku. Dzięki jego dystrybucji podczas wydarzenia będzie możliwość włączenia się w śpiew pozostałych uczestników Festiwalu. Wydarzenie to zgromadzi również miejscowych artystów, twórców ludowych, którzy zapoznają mieszkańców i zaproszonych gości z własnym dorobkiem/repertuarem artystycznym. Celem wydarzenia  jest również podziękowanie uczestnikom i nagrodzenie (podziękowania/dyplomy i upominki) za zaangażowanie i aktywność. 


Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

kultura l p

asos14 20

a laureaci 5 edycji

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy