Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
V edycja konkursu pn. „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa” - KRÓTKI OPIS OPERACJI
Poniedziałek, 10 Kwiecień 2017 | Przeczytany 2007 razy | Eksportuj do PDF |

 

Logo KSS

 OPIS OPERACJI

Tytuł Operacji

V edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego i konferencja finałowa.

Obszar realizacji Operacji

województwo wielkopolskie

Termin realizacji operacji

Od 1 kwietnia 2017 r. (d/m/r )  Do 31 lipca 2017 r.(d/m/r)

Cel główny:

Aktywizacja społeczności wiejskiej, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz przedstawicieli sektora prywatnego do podejmowania lokalnego dialogu, wspólnych działań
z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru, które służą wzmocnieniu wiejskiej wspólnoty i poprawie warunków życia na wsi.

Cele szczegółowe:

 • Przekazanie adresatom/uczestnikom operacji wiedzy i informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,
 • Prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca do życia
  i rozwoju społeczno-zawodowego,
 • Przekazanie środowiskom wiejskim/uczestnikom operacji wiedzy i informacji w zakresie możliwości jakie stworzyło wejście w życie ustawy o funduszu sołeckim,
 • Identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej,
 • Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego,
 • Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Przedstawiony cel główny i cele szczegółowe operacji są zgodne i spójne:

 • z działaniem 11: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie),
 • z priorytetem 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich,
 • z celem KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

oraz następującymi tematami:

 • aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
 • upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego,
 • promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
 • upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Adresaci operacji:

1)    sołtysi, członkowie rad sołeckich,

2)    mieszkańcy wsi niezależnie od wieku i statusu społecznego,

3)    przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wójtowie, burmistrzowie, radni, urzędnicy),

4)    środowiska wiejskie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, w tym liderzy grup odnowy wsi i lokalnych grup działania oraz lokalni liderzy i animatorzy, np. członkinie kół gospodyń wiejskich, lokalnych formalnych i nieformalnych organizacji, klubów itp.

5)    przedstawiciele sektora prywatnego zainteresowani zaangażowaniem lub angażujący się w współpracę mieszkańcami wsi na rzecz rozwoju małych ojczyzn.

Ramowy, wstępny harmonogram realizacji operacji

1. Uszczegółowienie przy współpracy z KSOW regulaminu konkursu, harmonogramu, formularzy wymaganych załączników oraz ustalenie wartości nagród dla laureatów (kwiecień 2017 r.).

3. Zamieszczenie zakładki poświęconej konkursowi na stronie www.funduszesoleckie.eu, www.kss.org.pl oraz  na stronach KSOW www.wielkopolskie.ksow.pl (kwiecień-maj 2017 r.)

4. Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń konkursowych od uczestników (maj-czerwiec 2017 r.).

5. Organizacja posiedzenia Komisji Konkursowej, podczas którego zostanie dokonana ocena formalna  i merytoryczna zgłoszeń oraz wybór laureatów: przygotowanie dokumentów służących ocenie formalnej i merytorycznej inicjatyw, wynajęcie sali, rezerwacja poczęstunku dla członków komisji (czerwiec 2017 r.).

6. Organizacja konferencji finałowej „Wiejska Polska”: zebranie ofert cenowych, rezerwacja sali, poczęstunku dla uczestników, wysyłka zaproszeń, opracowanie graficzne druk dyplomów i czeków, zakup ramek i statuetek, przygotowanie umów i niezbędnych dokumentów merytorycznych, przygotowaniem prezentacji power-point itp. (maj-lipiec 2017 r.)

7. Przeprowadzenie konferencji finałowej w dniu 9 lipca 2017 r. w Licheniu.

8. Podsumowanie i przygotowanie merytoryczno-finansowego rozliczenia operacji (do 31 lipca 2017 r

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze wsparcia KSOW, zachęcając jednocześnie do  zarejestrowania się jako Partner KSOW. Więcej informacji na portalu internetowym http://ksow.pl

 

Strona internetowa Komisji Europejskiej dotyczącej EFRROW:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

 

dol loga

 

 

gif2

kultura l p

asos14 20

 

a laureaci 5 edycji

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy