Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zarzewie
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
Środa, 16 Wrzesień 2015

zarzew1

Realizator: Sołectwo Zarzew, gmina Rzgów, powiat koniński, woj. wielkopolskie
Budżet projektu: 131 814 zł, w tym 10 895 zł środki z FS

Opis projektu:
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zarzewie była przedsięwzięciem wieloetapowym, angażującym zarówno mieszkańców wsi jak i środki finansowe, pochodzące z różnych źródeł.  W budżecie projektu praca mieszkańców stanowiła aż 45 000 złotych, a z różnych źródeł zewnętrznych udało się pozyskać kwotę 75 919 złotych. Projekt jest więc doskonałym przykładem montażu finansowego, w którym środki z funduszu sołeckiego są uzupełnieniem wymaganego wkładu własnego projekcie finansowanym ze środków publicznych.
W pierwszym etapie realizacji projektu, który miał miejsce na przełomie lat 2012-13, wykonano wymianę pokrycia dachowego. Etap ten był przełomowy, ponieważ zniszczony dach uniemożliwił prowadzenie jakichkolwiek prac wewnątrz budynku. Jego naprawa umożliwiła dalszą modernizację. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały budowlane i wykończeniowe, natomiast mieszkańcy solidarnie ponieśli koszty związane z wynajęciem wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, a także sami brali udział w pracach związanych z wymianą dachu. Powodzenie zadania oraz integracja mieszkańców były bodźcem do dalszej aktywności. Poszukiwano źródeł finansowania kolejnych etapów projektu.
Poszukiwania te zaowocowały pozyskaniem środków z Unii Europejskiej w kwocie 25 000,00 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa części socjalno-sanitarnej budynku świetlicy wiejskiej w Zarzewie w gminie Rzgów”. Mieszkańcy wykonywali w ramach wkładu własnego niepieniężnego wszystkie możliwe prace, część środków pochodziła również z budżetu Gminy Rzgów. W ramach projektu wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, gipsowano i malowano ściany, wykonano instalację elektryczną i sanitarną, wyposażono łazienki i kuchnię w niezbędne elementy, przystosowano łazienki do osób niepełnosprawnych, zamontowano przydomową oczyszczalnię ścieków.  Mieszkańcy w ramach pracy świadczonej nieodpłatnie wykonali roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty budowlane.
W kolejnym etapie przystąpiono do zaprojektowania i wyposażenia wnętrzna remizy, tak aby było ono przytulne,  funkcjonalne i nawiązywało jednocześnie do lokalnej tradycji. Przystąpienie do projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku pn.:  „Wielkopolska: Rewolucje”  dało możliwość pozyskanie projektu wystroju wnętrzna, przygotowanego przez światowej sławy poznańskiego architekta i designera Pawła Grobelnego. Tytuł projektu nawiązuje do filmu braci Wachowskich „Matrix: Rewolucje”. Organizatorzy projektu, podobnie jak bohaterowie filmu chcieli wraz z artystami i mieszkańcami wielkopolskich wsi i miasteczek, zmieniać rzeczywistość, w której żyjemy, uwolnić swoje myślenie od schematów, wyjść poza system i pokazać, że w sztuce nie ma spotkań niemożliwych. Efekty tych ambitnych założeń udało się w Zarzewie. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych etapów realizacji projektu, z pozyskanych środków zakupiono niezbędne materiały, natomiast większość prac wykonali mieszkańcy sołectwa. Dzięki temu uzyskano wysoką efektywność kosztową przedsięwzięcia.

Efektem realizacji powyższych działań jest nie tylko wyremontowana w spektakularny sposób pięćdziesięcioletnia świetlica, ale także – a może przede wszystkim – zintegrowana i zaangażowana społeczność sołectwa. Mieszkańcy zintegrowali się i zrozumieli że strategiczne myślenie i wspólne działanie może przynieść efekty oczekiwane i doceniane przez wszystkich. Sołectwo w Zarzewie jest dumne z miejsca, którego nie powstydziłyby się większe i zamożniejsze ośrodki.
Ważnym aspektem projektu jest jego trwałość w dłuższej perspektywie. Wkrótce po uruchomieniu świetlicy, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zorganizowało przed Wielkanocą warsztaty kulinarne pod posłem „Wiejskie uczą miejskie”. Kobiety z miasta, które chciały nauczyć się gotowania tradycyjnych potraw do świetlicy wiejskiej w Zarzewiu, gdzie wspólnie z przedstawicielkami lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich zgłębiały tajniki lokalnej kuchni.  Projekt cieszył się ogromnym powodzeniem i zachęcił społeczność oraz władze gminy do realizacji kolejnych oddolnych inicjatyw przyczyniających się do poprawy życia mieszkańców.

zarzew2

zarzew3

zarzew4

zarzew5

   

 

kultura l p

asos14 20

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy