Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
„LETNICY” A FUNDUSZ SOŁECKI
Środa, 20 Styczeń 2016 | Przeczytany 1108 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Wśród mieszkańców sołectwa jest wiele osób zameldowanych na pobyt czasowy i są płatnikami podatków w związku z  posiadanymi działkami rekreacyjnymi. Czy mają oni prawo współdecydować o funduszu sołeckim? Co zrobić gdy przybędą na zebranie a zarówno sołtys jak i pozostali mieszkańcy nie mają pewności czy faktycznie oni wszyscy mają zameldowanie czasowe?

Z dniem 1 marca 2015 roku na mocy art.68  ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388), zmianie uległy zapisy art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim, ustalającego wzór według, którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Stosownie do postanowień art. 6 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności w rejestrze mieszkańców należy uwzględnić zarówno osoby zameldowane na pobyt stały jak i czasowy. Tym samym wzrasta ilość środków przypadających sołectwu w ramach funduszu sołeckiego o ile na jego terenie zameldowane są osoby na pobyt czasowy. Ustawa o funduszu sołeckim nie wskazuje, że osobami uprawnionymi do zgłoszenia wniosku zawierającego przedsięwzięcia do realizacji z funduszu sołeckiego  są tylko osoby posiadające zameldowanie stałe bądź czasowe na terenie danego sołectwa - ustawa wskazuje tylko że uprawnionymi są pełnoletni mieszkańcy (vide art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim).

 

Owszem można dowieść posługując się wykładnią celowościową, że skoro ustawodawca do obliczenia wysokość funduszu sołeckiego nakazuje uwzględnianie liczby mieszkańców wynikającej z prowadzonej ewidencji osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, to oczywistym jest, że uprawnienia wynikające z ustawy o funduszu sołeckim dotyczą tylko tych mieszkańców, którzy  wykażą się zameldowaniem na terenie danego sołectwa. Ale czy w przypadku każdego sołectwa osoby mające zameldowanie tylko na pobyt czasowy mogą współdecydować w ramach ciała kolegialnego jakim jest zebranie wiejskie? Odpowiedzi należy szukać w statucie danego sołectwa. Jednym z możliwych zapisów jest:  "Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa, w skład którego wchodzą wszystkie osoby stale zamieszkujące na obszarze Sołectwa, które ukończyły 18 lat  i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy." Przy takim zdefiniowaniu składu organu uchwałodawczego sołectwa (tj. zebrania wiejskiego) osoby zameldowane na pobyt czasowy nie będą mogły podejmować decyzji (czyli głosować nad uchwałami Zebrania Wiejskiego). Jeżeli statut sołectwa nie zawiera takich uregulowań, które ograniczałyby udział osób czasowo zameldowanych na terenie sołectwa w zebraniu wiejskim rozumianym jako organ uchwałodawczy w sołectwie, wówczas osoby te mają prawo decydować (brać udział w zebraniu i głosowaniu, wychodzić z inicjatywą) o przeznaczeniu funduszu sołeckiego podczas zebrania poświęconemu jego sprawom. Aby zidentyfikować wszystkich uprawnionych przypominamy, że rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwą miejscowością przez wójta/burmistrza i zawiera następujące informacje: adres, data zameldowania wraz z datą upływu deklarowanego terminu pobytu. Sołtys może zwrócić się do urzędu gminy o udostępnienie zestawu danych osobowych mieszkańców sołectwa zameldowanych na pobyt czasowy, na odpowiednim wzorze określonym przez urząd z tym, że konieczne jest podanie we wniosku przesłanki jaką kieruje się sołtys. Bezwzględnie należy spełnić którąkolwiek z przesłanek określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (w przypadku funduszu sołeckiego najtrafniejszy wydaje się punkt 4) z poniższej listy:

„Zasady przetwarzania danych osobowych"

Art. 23. 1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,

2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców”

UWAGA!

Udostępnienie danych osobom fizycznym i podmiotom, które nie są uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa jest możliwe, gdy podmioty te w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych.

Można by też rozważyć zwrócenie się do Urzędu Gminy przed terminem planowanego zabrania wiejskiego o wygenerowanie listy obecności mieszkańców danego sołectwa, na której to liście będą wpisane tylko imię i nazwisko osób zameldowanych na stałe lub czasowo (samo imię i nazwisko na liście nie stanowią już danych osobowych); obok imienia i nazwiska będzie miejsce na złożenie podpisu przez konkretną osobę. Minusem tego rozwiązania będzie to, że aby określić ilu mieszkańców bierze udział w zebraniu wiejskim trzeba będzie albo ich policzyć albo policzyć ilość podpisów złożonych na liście obecności. Mało tego, aby uniknąć sytuacji, w której do głosowania przystępują osoby obecne na sali obrad zebrania wiejskiego, które nie są mieszkańcami i nie podpisały się na liście, każdemu uprawnionemu przy podpisywaniu listy obecności można dać np. żółtą karteczkę lub karteczkę z kolejnym numerem porządkowym, którą każdy mieszkaniec podnosiłby do góry w trakcie głosowania.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 

kultura l p

asos14 20

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy