Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Kto przekroczył zawity termin?
Wtorek, 19 Kwiecień 2016 | Przeczytany 1156 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

 

W dniu 11 września 2015 r. zebranie wiejskie sołectwa Czarnów w gm. Konstancin-Jeziorna uchwaliło wniosek, w którym wskazało do realizacji z funduszu sołeckiego pięć przedsięwzięć w 2016 r. za przypadającą mu kwotę ok. 46 tys. zł. Mieszkańcy te pieniądze postanowili przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców, na kupno drewutni, która miała stanąć na palcu zabaw we wsi, a także materiałów budowlanych do remontu paleniska w altanie oraz dwóch kamer do monitoringu i 400 kart magnetycznych do otwierania furtek w ogrodzeniu tegoż placu. Sołtyska Małgorzata Wojakowska-Żeglińska przekazała wniosek wraz z uzasadnieniem, uchwałą zebrania wiejskiego, listą obecności i protokołem z zebrania burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi w dniu 30 września 2015 r. W dniu 4 października dowiedziała się nieoficjalnie, że burmistrz powołał komisję, która szykuje tekst opinii zawierającej uzasadnienie odrzucenia wniosku i zmieniła już trzy razy podstawę prawną tegoż uzasadnienia. Informację o planowanym odrzuceniu wniosku potwierdził w rozmowie z nią wiceburmistrz Ryszard Machałek, któremu burmistrz powierzył kierowanie ową komisją. Następnego dnia sołtyska rzuciła na biurko burmistrzowi odznakę sołtysa i złożyła na piśmie rezygnację z funkcji, którą pełniła 17 lat. 3 tygodnie później na zebraniu wiejskim zwołanym przez burmistrza w celu wyboru nowego sołtysa zgłoszono tylko jedną kandydaturę... Małgorzaty Wojakowskiej-Żeglińskiej. Mieszkańcy bowiem uprosili ją, by zgodziła się kandydować ponownie, mimo wcześniej złożonej rezygnacji, argumentując, że nie wyobrażają sobie innej osoby na jej miejscu. I sołtysem znowu została wybrana.

 

W dniu 3 listopada odebrała ona decyzję burmistrza z dnia 28 października o odrzuceniu wniosku zebrania wiejskiego Czarnowa, bo jak stwierdził – nie spełnia on warunków zawartych w art. 5 ust. 3 i 5 oraz art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim. W uzasadnieniu burmistrz napisał: „Zamieszczone we wniosku Zadanie nr 5 – »zakup wraz montażem zamków magnetycznych na dwie furtki na ogrodzeniu na Placu Zabaw w Czarnowie plus zakup 400 kart magnetycznych do otwierania tego systemu« zmierza do ograniczenia dostępności terenu publicznego, jakim jest plac zabaw, wyłącznie do posiadających kartę magnetyczną. Ograniczenie takie jest sprzeczne z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z którego wynika, że gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy m.in. w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Uchwalanie prawa miejscowego należy do kompetencji rady. Wprowadzenie proponowanego systemu zamykania miejsca publicznego, jakim jest plac zabaw, faktycznie wprowadzałoby sposób korzystania z tego obiektu tylko przez określoną grupę ludzi (posiadaczy kart), a tym samym naruszałoby kompetencje rady gminy i stanowiłoby obejście powołanego art. 40 ustawy o samorządzie gminnym”. W piśmie znalazło się jeszcze pouczenie o możliwości podtrzymania wniosku lub uchwalenia przez zebranie wiejskie nowego wniosku i przedstawienia go radzie gminy w terminie 7 dni.

Zebranie wiejskie wyznaczone przez sołtyskę na dzień 4 listopada uchwaliło więc nowy wniosek, tym razem wskazując cztery przedsięwzięcia do realizacji: organizację „Światowych Dni Młodzieży” w Czarnowie i imprez kulturalnych dla mieszkańców oraz zakup drewutni i materiałów budowlanych do remontu paleniska. Wniosek ten sołtyska przekazała 5 dni później radzie miejskiej za pośrednictwem burmistrza, który pozytywnie go zaopiniował. W dniu 12 listopada do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynął projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2016, jednakże w tabeli wydatków nie było owych zadań wskazanych w nowym wniosku przez zebranie wiejskie Czarnowa. Rada miejska rozpatrzyła ponowny wniosek dopiero w dniu 18 listopada i uznała go za zgodny z wymogami ustawy oraz podjęła uchwałę o przyjęciu do realizacji wskazanych w nim przedsięwzięć. Zaś w dniu 16 grudnia na tej podstawie podjęła uchwałę o wprowadzeniu nowych przedsięwzięć do budżetu gminy na rok 2016.

Jednakże Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie w dniu 26 stycznia br. wszczęła postępowanie nadzorcze i nakazała wstrzymać wykonanie uchwały oraz wezwała Radę Miejską do wykreślenia z tabeli wydatków budżetowych owych czterech przedsięwzięć. Uznała bowiem, że Rada Miejska wprowadziła nowe przedsięwzięcia, które nie zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej przekazanej RIO 12 listopada i bez zachowania terminów i trybu określonego w art. 5 ustawy. Zakwestionowała też „usługi cateringowe” składające się na dwa przedsięwzięcia, gdyż jej zdaniem nie mieszczą się one w zadaniach własnych gminy, więc nie spełniają wymogów art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim.

W piśmie burmistrza do RIO z 28 stycznia podpisanego też przez skarbnika gminy, który 2 dni wcześniej składał wyjaśnienia na posiedzeniu kolegium RIO, nie ma informacji, że wniosek zebrania wiejskiego z dnia 4 listopada jest ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie i przekazany radzie gminy z zachowaniem 7-dniowego terminu od dnia uzyskania informacji od burmistrza o odrzuceniu pierwotnego wniosku. Nie poinformował on też Izby jak uzasadnił decyzję o odrzuceniu pierwotnego wniosku. Dlatego RIO pouczyła w decyzji nadzorczej gminę, że ta powinna odrzucić wniosek złożony po terminie 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Zaś skarbnik nie wyjaśnił, że sołtyska uzgodniła z nim samym wpisanie do wniosku zakupu usługi cateringowej jako części składowej przedsięwzięcia pn. organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców. Ostatecznie na przedsięwzięcia wskazane przez zebranie wiejskie Czarnowa jednak gmina przeznaczyła ponad 46 tys. zł w swoim budżecie na 2016 r. Ale nie będą to wydatki z funduszu sołeckiego, tylko normalne wydatki budżetowe.

Aby wyjaśnić sprawę z punktu widzenia formalnego trzeba odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Czy pierwotny wniosek uchwalony przez zebranie wiejskie był prawidłowy?

Odp.: Byłby prawidłowy, gdyby usługa cateringowa została inaczej sformułowana i odpowiednio uzasadniona, np. jako posiłek regeneracyjny dla młodzieży uczestniczącej, np. w zawodach sportowych, sprawnościowych lub dla uczestników konkursów: wiedzy o historii miejscowości, rysunków, fotografii itp., które przy tym byłyby powiązane z organizacją zaplanowanych imprez.

2. Czy burmistrz miał kompetencję do odrzucenia pierwotnego wniosku Czarnowa z powodu złamania lub „obejścia” art. 40 ustawy o samorządzie gminnym?

Odp.: Nie. Podstawą do odrzucenia wniosku zebrania wiejskiego może być tylko niespełnienie jednego z warunków wymienionych w art. 5 ust. 2–4 i w art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim, a nie sprzeczność z innymi przepisami w innych ustawach (poza art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który wymienia zadania własne gminy, bo tylko one mogą być finansowane z f. sołeckiego). Burmistrz zaś co prawda podał jako podstawę odrzucenia niespełnienie wymogów art. 5 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim (i doprawdy trudno zgadnąć dlaczego jeszcze wskazał art. 5 ust. 5!!!). Ale w uzasadnieniu nie wyjaśnił, które konkretnie przedsięwzięcie nie spełnia warunków ustawowych i których z nich nie spełnia. Za to rozwiódł się nad złamaniem art. 40 ustawy o samorządzie gminnym, który nie daje mu kompetencji do odrzucenia wniosku z funduszu sołeckiego.

3. Czy zebranie wiejskie i burmistrz zachowali terminy ustawowe, które są terminami zawitymi wymienionymi w ustawie o funduszu sołeckim?

Odp.: Zebranie wiejskie zachowało wszystkie terminy zawite, tj.: termin 30 dzień września roku poprzedzającego rok budżetowy na złożenie wniosku burmistrzowi. Również zgodnie z art. 5 ust. 8 zachowało 7-dniowy termin na przekazanie radzie miejskiej ponownie uchwalonego wniosku. Natomiast burmistrz przekroczył o 21 dni ustawowy zawity 7-dniowy termin na odrzucenie wniosku zebrania wiejskiego od dnia jego otrzymania.

4. Czy burmistrz ma kompetencję do powołania komisji i wyposażenia jej w uprawnienie oceny wniosków dla niego wiążących przy podejmowaniu decyzji o odrzuceniu bądź nie wniosków zebrań wiejskich wskazujących przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego?

Odp. Ustawa o funduszu sołeckim nie daje podstawy do utworzenia takiego ciała, którego oceny wniosków byłyby dla burmistrza wiążące. Oczywiście może się posiłkować nieformalnymi ocenami innych osób lub poradą prawną radcy prawnego.

Opr. Joanna Iwanicka

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 

laur18

asos14 20

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy