Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Wydatki na remizę strażacką w innym sołectwie
Poniedziałek, 3 Październik 2016 | Przeczytany 829 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W jednym z sołectw na terenie naszej gminy działa Ochotnicza Straż Pożarna, której członkami są mieszkańcy kilku sołectw. Czy sołectwo, którego mieszkańcy są członkami Ochotniczej Straży Pożarnej, posiadającej remizę w sąsiedniej miejscowości, może przekazać pieniądze z funduszu sołeckiego na wydatki związane z tą remizą strażacką? 

Redakcja  "Gazety Sołeckiej" odpowiada: Nie ma tu znaczenia to, że remiza znajduje się w sąsiednim sołectwie, tylko istotne jest czy OSP zasięgiem swego działania przeciwpożarowego obejmuje wasze sołectwo. Jednak są dwa warunki – nie mogą to być nieokreślone wydatki związane z tą remizą ani wydatki, które nie mieszczą się w ochronie przeciwpożarowej. Nie można więc  przekazać kwoty z funduszu sołeckiego na obchody jakiejś rocznicy OSP, albo na zakup firanek do świetlicy wiejskiej znajdującej się w remizie. Można z funduszu finansować tylko i wyłącznie wydatki na konkretne przedsięwzięcie albo konkretne przedsięwzięcia wynikające z ochrony przeciwpożarowej, takie np. jak zakup części zamiennych do wozu gaśniczego albo zakup sprzętu przeciwpożarowego, bądź umundurowanie dla drużyny OSP albo na remont garażu w remizie, w którym znajduje się wóz strażacki.

 Wydatki na ochronę przeciwpożarową, które gmina ma obowiązek finansować są wymienione w art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Jest on następujący:

„1. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki.

2. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1.

3. Gmina ma również obowiązek:

1) bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej;

2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne;

3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6.

3a. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. Na stanowisku komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej może być także zatrudniony komendant gminny związku ochotniczych straży pożarnych.

3b. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ochotniczej straży pożarnej funkcjonującej w budynku, obiekcie lub na terenie niebędącym własnością, nieużytkowanym bądź niezarządzanym przez gminę”.

Ze sformułowania pytania można domniemywać, że sołectwo chce przekazać przypadającą mu kwotę z funduszu sołeckiego na nieokreślone wydatki związane z funkcjonowaniem remizy strażackiej. Nie jest to możliwe, bo będzie to dotacja dla OSP, a nie wydatek na konkretne przedsięwzięcie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jeśli miałyby być to w domyśle wydatki np. na urządzenie świetlicy wiejskiej w remizie albo na remont świetlicy już tam istniejącej lub na jej utrzymanie, to wówczas gmina musiałaby nabyć jakiś tytuł prawny do pomieszczeń, w których się ona znajduje albo ma się znaleźć. Może ona w takiej sytuacji np. zawrzeć z OSP umowę najmu tych pomieszczeń w oparciu o art. 676 Kodeksu cywilnego, co da jej prawo do wydatkowania kwot z funduszu sołeckiego a także zwyczajnych środków z budżetu gminy na ich remonty, adaptacje, instalacje i zakup wyposażenia oraz na utrzymanie świetlicy.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy