Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
FUNDUSZE SOŁECKIE - Pytania

.11

Kiedy zostaną utworzone pierwsze fundusze sołeckie?
Pierwsze fundusze sołeckie zostaną utworzone w 2010 r., czyli sołtysi powinni do 30 września 2009 r. złożyć wnioski do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Taki termin umożliwia uwzględnienie tych wniosków na etapie przygotowania budżetu gminy.

 

.12

Jakie korzyści będzie miała gmina z utworzenia funduszu sołeckiego?
Korzyścią dla gminy są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, które w przypadku nie utworzenia funduszu nie będą przysługiwać. Dodatkowe środki będą odpowiednio wynosić 10, 20 i 30 % wykonanych wydatków. Najwyższe dofinansowanie będą otrzymywać gminy o najniższych dochodach, zaś najmniejsze - gminy najbogatsze.

  
.13

Czy zasady przyznawania środków z funduszu sołeckiego na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej i na poprawę warunków życia mieszkańców są takie same? Czy, w kontekście art. 4 ust. 7, wniosek dotyczący pokrycia wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej może być odrzucony?
Wszystkie wnioski w sprawie przyznania środków w ramach funduszu, a więc również i te dotyczące działań zmierzających do usuwania skutków klęsk żywiołowych powinny dotyczyć przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców. Wydaje się więc, że wniosek dotyczący usuwania skutków klęsk żywiołowych, który nie spełnia tych wymogów powinien być odrzucony przez radę gminy na podstawie art. 4 ust. 7.

  
.14

Czy w jednym wniosku można ubiegać o środki z funduszu na dwa lub więcej przedsięwzięć? Jeśli jedno z nich nie spełnia wymogów czy odrzucany jest cały wniosek czy tylko jedno z tych przedsięwzięć?
Ustawa nie reguluje tej kwestii. Wydaje się jednak, iż jest możliwe objęcie jednym wnioskiem kilku przedsięwzięć np. powiązanych ze sobą funkcjonalnie. Wówczas istnieje jednak ryzyko, iż nieprawidłowości dotyczące przedsięwzięcia cząstkowego przesądzą o odrzuceniu wniosku. Należy pamiętać, iż ustawa nie przewiduje możliwości odrzucenia części wniosku. Braki wniosku niezależnie od ich zasięgu powodują jego odrzucenie.

  
.15

Co w sytuacji jeśli jest kilka sołectw i każde z nich składa wniosek o środki z funduszu, a te przekraczają kwotę z funduszu?
Wówczas zgodnie z art. 4 ust. wniosek zostanie odrzucony przez wójta jako nie spełniający wymogu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 („Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa...”)

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 5

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy