Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
ODPOWIEDZI EKSPERTA

Okres wyodrębnienia funduszu sołeckiego
Wtorek, 15 Marzec 2016 | Przeczytany 4898 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Rada gminy podejmując uchwałę o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków funduszu sołeckiego nie może ograniczyć tego wyodrębnienia wyłącznie do jednego roku. Zgodnie bowiem z ustawą o funduszu sołeckim uchwała taka ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta – wynika z wyroku WSA w Olsztynie.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku. Postanowiono, że wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok. Jednak Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdziło nieważność uchwały. W uzasadnieniu organ odwołał się do treści art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim stanowiącego, iż rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Wskazał też na ust. 3 tego artykułu, zgodnie z którym, uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. Rada gminy nie mogła ograniczyć wyodrębnienia wyłącznie do 2016 r. Zgodnie bowiem z ustawą o funduszu sołeckim uchwała taka ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. Gmina złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który stwierdził, że stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę. Zgodnie zaś z treścią ust. 3 tego artykułu, uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po danym roku. Sąd podzielił stanowisko organu nadzoru, że podejmując uchwałę gmina nie mogła ograniczyć tego wyodrębnienia wyłącznie do 2016 r., skoro musi mieć ono zastosowanie do kolejnych lat następujących po roku, w którym uchwała została podjęta. Wyrażając zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy jedynie w roku 2016, rada gminy przekroczyła swoje kompetencje wynikające z treści cyt. wyżej art. 2 ust. 3 ustawy. W świetle powołanych wyżej uregulowań ustawy o funduszu sołeckim, ograniczenie zastosowania tej uchwały jedynie do roku budżetowego 2016 r., było nieuzasadnione. Jeżeli intencją takiego zapisu rzeczywiście nie było ograniczanie funkcjonowania funduszu sołeckiego wyłącznie do 2016 r., to wskazywanie tego roku w podjętej w 2015r. uchwale o wyodrębnieniu funduszu było zbędne. Z tych przyczyn sąd uznał, iż zarzuty skargi, w tym argumentacja co do zasadności stwierdzenia przez RIO nieważności opisanej wyżej uchwały nie zasługują na uwzględnienie. 

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 24.09.2015 roku sygn. akt I SA/Ol 414/15.

 

Co to znaczy z "inicjatywy mieszkańców"
Wtorek, 15 Marzec 2016 | Przeczytany 4768 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Była sołtyska podwarszawskiego sołectwa C. w korespondencji do naszej redakcji opisała nieprawidłową – jej zdaniem – procedurę przyjmowania przez obecnego sołtysa i poddawania pod głosowanie na zebraniu wiejskim w ub. r. propozycji przedsięwzięć do zrealizowania i sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego w bieżącym 2016 r. budżetowym. A mianowicie jej zadaniem sołtys nie miał prawa nie poddać pod głosowanie propozycji przedsięwzięć, które wcześniej złożyła ona sama i jej siostra sołtysowi. Zamiast tego sam zgłosił on i poddał pod głosowanie swoją, całkiem inną, propozycję. Była sołtyska uważa, że obecny sołtys nie miał prawa tak postąpić, bo jej zdaniem jej wniosek był „wnioskiem mieszkańców”.

Więcej…
  
Błędy sołectwa, błędy gminy
Wtorek, 15 Marzec 2016 | Przeczytany 4219 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Mieszkanka maleńkiego sołectwa A. w gminie B. (inicjały nazw zmienione) zamieszkałego przez kilka rodzin, w tym 12 stałych mieszkańców mających prawo do głosowania, zwróciła się do Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w następującej sprawie. Mianowicie poprzedni sołtys. A. sprawujący tę funkcję do marca 2015 r. nie zwołał w 2014 r. w ustawowym terminie do końca września 2014 r. zebrania wiejskiego w celu uchwalenia wniosku wskazującego przeznaczenie kwoty ponad 6 tys. zł przypadającej sołectwu A. z puli funduszu sołeckiego zarezerwowanej w budżecie gminy X. na rok budżetowy 2015. Natomiast sporządził ten wniosek sam, wskazując przeznaczenie całej kwoty na remont gminnej drogi. Urzędniczka rozpatrująca wniosek z upoważnienia pani wójt nie wskazała jednak żadnych błędów formalnych i nie został on odrzucony, choć nie było dołączonego do niego protokołu zebrania wiejskiego, uchwały zebrania wiejskiego uchwalającego wniosek ani podpisanej listy obecności mieszkańców na zebraniu.
W marcu 2015 r. została wybrana inna osoba na funkcję sołtysa A. W maju 2015 r. nowa sołtyska zwołała zebranie wiejskie w celu zmiany wniosku i zebranie wiejskie uchwaliło zmianę przedsięwzięcia na zakup siatki ogrodzeniowej i słupków do ogrodzenia prywatnych pól uprawnych w celu ich ochrony przed szkodami czynionymi przez dziką zwierzynę leśną. Miała to być kontynuacja grodzeń realizowanych w poprzednich latach. Wójt nie odrzuciła wniosku i materiały do ogrodzenia pól zostały zakupione oraz złożone na gruncie jednego z mieszkańców. Część grodzeń wykonano, ale były sołtys złożył protest w gminie. W efekcie pozostałe nie zamontowane jeszcze słupki i siatka zostały zabrane przez pracownika gminy w asyście policji z argumentacją, że jest to własność gminy. Mieszkańcy przybyli na sesję rady gminy, ale przewodniczący rady nie wysłuchał ich argumentów i odesłał z niczym. A gmina postanowiła przeznaczyć siatkę i słupki na ogrodzenie boiska w innym sołectwie.]

Więcej…
  
"Letnicy" a fundusz sołecki
Czwartek, 21 Styczeń 2016 | Przeczytany 2011 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Wśród mieszkańców sołectwa jest wiele osób zameldowanych na pobyt czasowy i są płatnikami podatków w związku z  posiadanymi działkami rekreacyjnymi. Czy mają oni prawo współdecydować o funduszu sołeckim? Co zrobić gdy przybędą na zebranie a zarówno sołtys jak i pozostali mieszkańcy nie mają pewności czy faktycznie oni wszyscy mają zameldowanie czasowe?

Więcej…
  
Narzucanie przez gminę zadań do realizacji w ramach przyznanego funduszu
Czwartek, 21 Styczeń 2016 | Przeczytany 5081 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Władze Gminy lekceważą uchwałę jednostki pomocniczej dot. przyjęcia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego(wcześniej oczywiście wniosek sołectwa został zatwierdzony do realizacji). Lekceważenie w głównej mierze odnosi się do sytuacji narzucania przez gminę zadań (przedsięwzięć)do realizacji w ramach przyznanego funduszu. W projekcie budżetu gminy na rok 2016 w istotnym zakresie zostały zmienione zadania, które to sołectwo ma zrealizować – nie są one zgodne z treścią wniosku. Gmina między innymi narzuca sołectwu (sytuacja się powtarza) ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej wygenerowanych przez świetlicę wiejską. Gmina żąda, aby sołectwo z funduszu sołeckiego przeznaczyło na ten cel1000 zł – co bezprawnie wskazano w budżecie gminy na rok 2016. Warto podkreślić, że koszty za energię to jakieś 80 zł miesięcznie, zatem roczny koszt energii stanowi około 10% całej puli środków przyznanej z funduszu sołeckiego! – napisał Bartłomiej Nowaczyk.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 31

laur18

asos14 20

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy