Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
ODPOWIEDZI EKSPERTA

Wątpliwości merytoryczne
Niedziela, 29 Wrzesień 2013 | Przeczytany 2962 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Pan Burmistrz poinformował mnie na piśmie iż wniosek sołectwa nie został odrzucony, wniosek spełnia kryteria formalne określone w art. 4 ust. 2-4ostawy o f.s natomiast wątpliwości natury merytorycznej budzą przedsięwzięcia nr 1 i 2.Cytuję:
''Pierwsze z nich dotyczy wykonania usługi czyszczenia lasu na gruntach wspólnoty gruntowej wsi i grunty na których znajduje się ów las nie stanowi składnika mienia gminnego i zadanie to nie może być traktowane jako zadanie gminy. Podobnie rzecz przedstawia się przy przedsięwzięciu nr 2. Przewiduje ono prace remontowo- malarskie w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Tymczasem w myśl art.3 oraz art 4 umowy użyczenia nieruchomości (budynek szkoły) pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem, biorący w użyczenie przeprowadza bieżące remonty obiektu, a także ponosi zwykłe koszty utrzymania obiektu. W związku z powyższym wnoszę do Rady Gminy o odrzucenie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego dla sołectwa. Nadmieniam, iż zgodnie z art 4 ust 7 ustawy o f.s rada gminy odrzuca wniosek sołectwa w przypadku gdy zamierzone zadania nie spełniają wymagań określonych w art 1 ast 3 w/w ustawy tj. nie są zadaniami własnymi gminy."
Jestem mocno zdziwiony ponieważ na posiadaną wiedzę dotyczącą ustawy o f.s burmistrz odpowiedzialny jest za sprawdzenie wniosku sołectwa pod względem zgodności z całą ustawą o f. s. a nie tylko pod względem formalnym a merytorycznym jest rada miejska
Przedstawi moje stanowisko dlaczego tak uważam:
przedsięwzięcie nr 1 CZYSZCZENIE LASU. 13 lat temu mieszkańcy posadzili las, który w zaleceniach gospodarki leśnej wymaga tzw. czyszczenia pierwszego w celu prawidłowej egzystencji. Na wypisie z rejestru gruntów właściciel ''wspólnota gruntowa wsi" (brak księgi wieczystej) nie ma założonej spółki. I grunty te są na terenie sołectwa jest to zgodne ze strategią rozwoju i bezspornie służy poprawie warunków życia mieszkańców, jest także zadaniem własnym gminy, zaspokaja potrzeby wspólnoty i stanowi mienie gminne na podstawie art 48 ust 3 ustawie o samorządzie gminnym. Przedsięwzięcie nr 2 PRACE REMONTOWO MALARSKIE w NASZEJ SZKOLE. Od 1 sierpnia nasza szkoła jest PUBLICZNĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH budynek szkoły jest własnością gminy i działka też, jest oddany w użyczenie na 20 lat. Fundusze przekazaliśmy na poprawę warunków w szkole dla naszych dzieci mieszkańców sołectwa Zadanie to jest zgodne z art 1 ust 3 u. o f.s . i w umowie między stowarzyszeniem a gminą nie jest zapisane, że stowarzyszenie ponosi koszty które są związane z wykraczającym poza ramy ustawy kodeksu cywilnego określone tytule XVIII dotyczące użyczenia.
Proszę o wyjaśnienie czy mój wniosek może być odrzucony przez Radę Miejską zgonie z obowiązującymi przepisami prawa, przy uchwalaniu budżetu na rok 2013 na wniosek Burmistrza, który uważam, że złożyłem zgodnie z u. o f. s , nie został odrzucony przez Burmistrza, jest zasadny, i gdzie się mogę odwołać w razie odrzucenia go przez Radę Miejską.

Więcej…
 

Jak unieważnić zebranie?
Niedziela, 29 Wrzesień 2013 | Przeczytany 5971 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Jakich formalności należy dopełnić i do jakiego organu się zwrócić, aby unieważnić zebranie wiejskie oraz podjętą na nim uchwałę w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego? Powodem nie jest niezgodność z uchwalonym celem wydatkowania środków, lecz tryb i sposób przeprowadzenia zebrania, który urąga zasadom demokracji i samorządności oraz nosi wiele znamion manipulacji ze strony sołtysa. Zebranie to było pierwszym i jedynym w sprawie funduszu sołeckiego. Sołtys na zebraniu przedstawił gotowy wniosek rozdysponowania środków i projekt uchwały w tej sprawie. Przedstawiony został porządek zebrania, ale nie został on przegłosowany. Nie zostało wybrane prezydium ani protokolant, ani także nie zostały wyznaczone osoby do liczenia głosów. W trakcie dyskusji nad przedstawionym przez sołtysa projektem jeden z mieszkańców zgłosił wniosek o nieznaczną modyfikację propozycji, jednakże wniosek ten został zignorowany i nie poddano go głosowaniu. Pomimo licznych zgłoszonych uwag i zastrzeżeń, sołtys, jako autor swojego wniosku nie przedstawił uzasadnienia swojego stanowiska i nie udzielił odpowiedzi na zgłoszone wątpliwości. Od razu przystąpiono do głosowania nad pierwotnie przygotowaną postacią wniosku. Zebranie odbyło się w drugim terminie, jednakże głosowanie zostało przeprowadzone w sytuacji, gdy spora część uczestników opuściła miejsce zebrania. Pomimo, że zgłoszone zostały jeszcze dwa inne wnioski zawierające propozycję wykorzystania środków funduszu (poparte podpisami wymaganej liczby minimum 15 mieszkańców), nie zostały one poddane głosowaniu, gdyż - jak stwierdził prowadzący sołtys - pierwszy głosowany wniosek został przegłosowany większością głosów. Większość ta była większością bezwzględną osób obecnych na sali, a nie osób wpisanych na listę obecności na zebraniu, której nie podano do wiadomości w sposób uporządkowany i oficjalny. Proszę o wskazówki i podpowiedzi, szczególnie gdzie szukać podstawy prawnej, ponieważ sprawa jest tym bardziej skandaliczna, że dotyczy miejscowości, w której liczba mieszkańców sięga blisko 3,5 tysiąca. Nie można dopuścić, aby w taki sposób podejmowane były decyzje mogące mieć kluczowe znaczenie dla tak dużej społeczności i zebranie należy powtórzyć z dopełnieniem wszelkich wymogów prawnych.

Więcej…
  
Inwestycje budowlano-remontowe
Czwartek, 19 Wrzesień 2013 | Przeczytany 3333 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Rok temu Gmina przeznaczyła 27 arów działki obok kościoła na parking. Czy możemy zaplanować środki z Funduszu Sołeckiego na zbudowanie parkingu? Planujemy też wyremontowanie sali OSP (wymiana podłogi) a następnie położenie kostki na cmentarzu i na parkingu przed cmentarzem. Czy to jest możliwe?

Więcej…
  
Droga powiatowa a ...
Czwartek, 19 Wrzesień 2013 | Przeczytany 2800 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Czy można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na remont drogi powiatowej? Czy wystarczy sama umowa z powiatem? Czy są jakieś rozwiązania jakie można zastosować by móc dokonać remontu nie na majątku gminy?

Więcej…
  
Ośrodek zdrowia w prywatnym budynku
Czwartek, 19 Wrzesień 2013 | Przeczytany 3231 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Czy można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na ośrodek zdrowia, jeżeli jego budynek jest własnością prywatną? Świadczy przecież usługi dla ludności, poprawia jakość życia. W jakim zakresie można finansować działania takiego ośrodka?

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 9 z 31

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy